ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ОБРАСЦУ

 

Захтев за издавање извода из матичне књиге подноси лице на кога се подаци односе, члан његове уже породице, усвојитељ или старатељ. Уколико захтев за издавање подносе друга лица, у пољу Напомена обавезно унети разлог подношења захтева, ради утврђивања правног интереса.

Пожељно је да попуните поље Сврха издавања, јер се за неке сврхе не наплаћује Републичка административна такса. Уколико остане празно сматраћемо да Републичку административну таксу треба наплатити.

Поља означена црвеном * морате попунити!

  

Подаци о особама за које тражите извод: 

 

Подаци о наручиоцу извода:

  

Контакт: