updated 11:09 AM UTC, Aug 26, 2022

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ НА ДОМАЋЕМ ОБРАСЦУ

 

Захтев за издавање извода из матичне књиге подноси лице на кога се подаци односе, члан његове уже породице, усвојитељ или старатељ. Уколико захтев за издавање подносе друга лица, у пољу Напомена обавезно унети разлог подношења захтева, ради утврђивања правног интереса.

Пожељно је да попуните поље Сврха издавања, јер се за неке сврхе не наплаћује Републичка административна такса. Уколико остане празно сматраћемо да Републичку административну таксу треба наплатити.

Поља означена црвеном * морате попунити!

  

Подаци о особама за које тражите извод: 

  

Подаци о наручиоцу извода:

  

Контакт: