Kajron vesti

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житиште, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

-       функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Житиште,

-       објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Житиште,

-       да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Житиште за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈАО ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документацијаза остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
  2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
  3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
  5. Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
  6. Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
  2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава - Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са припадајућимлистингом бројева животиња на које се односи уматичење);
  3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Житиште, са наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни деодокументације коју треба доставити до 30. октобра 2014. године.

Напомена:

Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун уловних грла, који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, у згради општине Житиште, Цара Душана 15, први спрат, канцеларија бр. 23.

- ЗАХТЕВ ГОВЕДАРСТВО - ПРЕУЗМИТЕ

 

- ЗАХТЕВ ЖИВИНАРСТВО - ПРЕУЗМИТЕ

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2014. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2015. годину“ или „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2015. годину“, на адресу:

Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште

За Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Све потребне информације можете добити на телефоне 023/821-304, или лично у соби бр. 23 ( I спрат ) Општина Житиште, Цара Душана 15, Житиште.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

На основу одлуке о буџету општине Житиште и Правилника о финансирању пројеката удружења укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката удружења из буџета општине Житиште за 2014. годину износи 5.000.000,00 динара.

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА:

Средства намењена удружењима могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области:

социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, рибарства, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

 

УСЛОВИ КОКУРСА:

-          Право учешћа на Конкурсу имају удружења које су регистроване на територији општине Житиште, с тим да све своје пројектне активности морају реализовати на територији општине Житиште или ван територије општине Житиште, а да својим активностима представљају општину.

-          Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 динара.

-          Пријаве на Конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у Општини Житиште, Цара Душана 15, Житиште или са сајта www.zitiste.rs

 

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

 

- Пријавни образац(који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта); ( ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ )

 

- Фотокопија решења о упису у Регистар у Агеницији за привредне регистре (АПР);

- Фотокопија ПИБ обрасца;

- Фотокопија картона депонованих потписа;

- Фотокопија личне карте одговорног лица;

Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом се доставља у једној затвореној пошиљци на адресу:

 

Општина Житиште

Комисија за сарадњу са удружењима

Цара Душана 15

23210 Житиште

Са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА „НЕ ОТВАРАТИ“

 

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете ос стране овлешћених лица, као и пријаве које нису предмет конкурса.

-          Рок за подношење пријава по Јавном конкурсу је 17.10.2014. године.

-          Одлуку о додели средстава доноси Комисија у од 30 дана од дана завршетка конкурса.

-          Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли Општине и на интернет порталу Општине Житиште.

-          Незадовољни подносиоци пријаве имају правно на приговор Комисији на истакнуту ранг листу у року од 3 дана од дана истицања. Евентуалне приговоре решава Комисија у року од 3 дана од дана истека рока за приговор.

-          Општинско веће на основу извештаја доноси Закључак о избору пројеката која ће се финансирати из буџета Општине Житиште.

-          Против Закључка из става 5. овог члана није допуштена жалба.

-          Након донете одлуке о финансирању пројеката, подносилац је позива да потпише уговор са општином Житиште.

-          Корисници средстава дужни су да Комисији доставе наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта након 30 дана од дана завршетка реализације пројекта односно најкасније до 1. октобра наредне године.

-          Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Општини Житиште на телефон 023/821-308.

 

( ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ )

 

 

Поткатегорије